Reglement

I Algemeen
I.1 Schooljaar

Een schooljaar, loopt gelijk aan het schooljaar van het primair onderwijs ‘Best’ en bevat 40 lesweken.

Bij afname van 38 lessen (schooljaar) is er aan het eind van het schooljaar mogelijkheid tot het inhalen van lessen welke gemist zijn door toedoen van Juffievoorjou (lessen welke gemist zijn door de cursist worden niet ingehaald).

De vakantieregeling is afgestemd op het Primair Onderwijs Best.

I.2 Cursussen

Juffievoorjou kent twee soorten cursussen:

a. 38 lessen (schooljaar) (individueel of in groepsverband)

Dit zijn de lessen/cursussen die wekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele schooljaar, met uitzondering van de vakanties welke staan aangegeven op ons vakantieoverzicht.

b. 10 lessen (leskaart) (individueel of in groepsverband)

Dit zijn 10 lessen van 1 uur.
Deze lessen zijn vrij inzetbaar van wekelijks meerdere keren tot 1 maal in de 2 weken.
Na 20 actieve lesweken (dus zonder dat de schoolvakanties zijn meegerekend) vervalt de geldigheid van de leskaart, tenzij er lessen zijn gemist door afzegging van Juffievoorjou, deze lessen kunnen worden ingehaald.

II Inschrijving
Vanaf de eerst afgesproken lesdatum is de cursist definitief ingeschreven, dit geldt ook wanneer de cursist zonder afmelding afwezig is, en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door Juffievoorjou bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III Betalingsverplichting (wettelijk vertegenwoordiger)
Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

1. Wanneer de verzonden factuur niet binnen het betalingstermijn, welke staat aangegeven op de factuur, op de rekening van Juffievoorjou is bijgeschreven, zal 1 maal een herinnering volgen met een nieuw betalingstermijn. Wanneer deze wederom wordt overschreden zullen er € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer na deze aanmaning het openstaande bedrag niet binnen 5 werkdagen op onze rekening is bijgeschreven zal het geheel worden overgedragen aan een incassobureau.

2. Over leerlingen/cursisten ouder dan 21 jaar zijn wij genoodzaakt 21% BTW in rekening te brengen welke bovenop de aangegeven tarieven zullen worden berekend.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

IV Betaling lesgeld
Het is mogelijk om, in goed overleg met Juffievoorjou, in termijnen te betalen. U kunt hiervoor terecht bij ons kantoor, wij zullen u een formulier toezenden welke dient te worden ingevuld, ondertekent en geretourneerd. Pas bij bevestiging van in ontvangst name vanuit Juffievoorjou is deze geldig en geaccepteerd.

V Afmelding
a. 38 lessen (schooljaar)

Deelname aan 38 lessen (schooljaar) (zie ad I.2.a) wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Mocht de leerling ervoor kiezen na een schooljaar zijn/haar lessen niet verder voort te zetten dient hij/zij dit vóór het einde van het schooljaar (genoemd bij punt 1.1) aan te geven via info@juffievoorjou.nl

Afmeldingen van de 38 lessen (schooljaar) leidt niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan directie Juffievoorjou.

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

– verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 10 km van Best.

– langdurige ziekte van de leerling: meer dan acht weken.

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend via info@juffievoorjou.nl.

Wanneer de leerling niet instaat is zijn/haar les bij te wonen wordt het lesgeld doorberekend.

b. 10 lessen (leskaart)

Deelname aan een leskaart wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Mocht de leerling/ouder ervoor kiezen na een leskaart zijn/haar lessen niet verder voort te zetten dient hij/zij dit vóór het einde van de leskaart aan te geven via info@juffievoorjou.nl óf via 06-31259151.

Wanneer de leerling niet in staat is zijn/haar les bij te wonen dient deze minimaal 48 uur voor aanvang van de les te worden afgemeld. Wanneer dit niet gebeurd wordt de les niet opgeschoven, maar in rekening gebracht. Een afmelding kan worden aangegeven via info@juffievoorjou.nl.

Bij ziekte van de leerling dient dit vóór 09:30 uur op de aanvang dag van de les te worden gemeld via info@juffievoorjou.nl. Bij tijdige afmelding wordt de les niet in rekening gebracht. Bij een niet tijdige afmelding, (vóór 09:30 op de aanvang dag van de les) wordt deze wel in rekening gebracht.

Indien de leerling, om welke reden dan ook, stopt met de lessen terwijl de 10 lessen (leskaart) nog niet is opgebruikt, dan volgt er geen restitutie van het lesgeld.

Bij het volgen van 10 lessen (leskaart) krijgt de leerling een fysieke leskaart. Op deze leskaart zal bij afname van een les de datum worden ingevuld door Juffievoorjou. Zo kan de leerling evenals de ouder/verzorger zien hoeveel uren begeleiding er nog resterend is. Buiten de fysieke leskaart van de leerling zal ook Juffievoorjou de afgenomen lessen bijhouden.
Wanneer de leerling het niet eens is met de genoteerde gegevens op de kaart, dient dit binnen 48 uur na de datum op de betreffende leskaart gemeld te worden anders wordt deze niet meer veranderd.

Wanneer de leerling niet vóór de leskaart is opgebruikt heeft aangegeven zijn/haar lessen niet verder voort te willen zetten, zal de leskaart stilzwijgend worden verlengt. Hierbij wordt de leerling/ouder/verzorger verplicht deze geheel te voldoen.

VI Lesuitval
a. 38 lessen (schooljaar)

Juffievoorjou zal indien een begeleider langer dan twee week afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangend begeleider. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Juffievoorjou.

b. 10 lessen (leskaart)

Bij uitval worden de lessen ingehaald of op de rittenkaart opgeschoven (dit geldt ook wanneer het een nieuw schooljaar betreft).

VII Overige bepalingen
· In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Juffievoorjou.

· Bij onvoldoende deelname aan groepstrainingen kunnen trainingen worden geannuleerd.

· Tijdens het schooljaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

· Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens lessen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Juffievoorjou. Indien u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken via info@juffievoorjou.nl.

· De tarieven welke worden gehanteerd staan aangegeven op onze internetsite, Juffievoorjou stelt zich niet aansprakelijk voor typefouten in deze.

· Door deel te nemen aan de eerste les stemt de leerling/ouder/verzorger in met bovenvernoemde regels.